Intern Reglement

Intern reglement conform de statuten van EDU-ACTIEVE JONGEREN

Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement kan ten alle tijden gewijzigd worden door een besluit van de Raad van Bestuur. Een besluit tot wijziging behoeft ten minste de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.

 

 

Artikel 1 – NAAM

 

De vereniging draagt de naam “EDU-ACTIEVE JONGEREN” vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: “VZW EDU”

 

Artikel 2 – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

 

De maatschappelijk zetel is gevestigd in regio Vlaanderen. Deze kan worden gewijzigd naar een andere locatie in Vlaanderen bij een beslissing van de raad van bestuur. Heden is de maatschappelijke zetel gevestigd op het volgende adres: Staatstuinwijk 20A, 3600 Genk.

Deze valt onder het gerechtelijk arrondissement: Tongeren.

 

Artikel 3 – DOEL

 

De vereniging heeft als doel:

 

Het bundelen van kracht en kennis van vrijwilligers, bestaande uit studenten en reeds afgestudeerden, om hun vaardigheden en kennis verworven tijdens hun schoolcarrière en werkervaring over te brengen aan kinderen en jongeren in de vorm van bijles en studiebegeleiding. Op deze manier wil de vereniging de onderwijskansen bevorderen van jongeren van het lager onderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs en universiteit die openstaan en gemotiveerd zijn om meer te willen leren en hun zelf te willen ontwikkelen.

 

Het beoefenen van sport en vrijetijdsbesteding in kader van educatie.

 

Het sensibiliseren van ouders om het belang van educatie duidelijk te maken door bewustmakingsacties.

 

Zij streeft haar doel met alle middelen en in het bijzonder na:

 

Het organiseren van benefieten, lezingen,... om geld in te zamelen om ons projecten te financieren.

Sociale, educatieve en culturele activiteiten organiseren in kader van emancipatie van jongeren en ouders.

 

Organiseren van infoavonden

 

Frequent organiseren van bijlessen en studiebegeleiding om de doel van de vereniging te verwezenlijken

 

Artikel 4 – INTERNE WERKING VAN DE VERENIGING

 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de Algemene Vergadering met de vaste leden waaruit een Raad van Bestuur verkozen wordt.

 

Toetreding, benoeming, ontslag en taken van bestuursleden en leden van de Algemene Vergadering gelden als beschreven in de statuten.

 

De Raad van Bestuur van de vereniging legt de structuur van de interne werking vast ten einde de doelstellingen van de vereniging te verwezenlijken. Deze structuur zal door de Raad van Bestuur naar gelang de noodwendigheden geactualiseerd worden.

 

Artikel 5 – SAMENSTELLING

 

De vereniging is samengesteld uit vaste leden en toegetreden leden:

 

Het aantal vaste leden mag niet minder zijn dan 3. Hun aantal is beperkt en bedraagt 7. De eerste leden zijn de ondergetekende oprichters. Tot de vereniging kan als vaste lid toetreden al wie door de Raad van Bestuur wordt aanvaard bij een gewone meerderheid.

 

Toegetreden leden worden door de Raad van Bestuur aanvaard bij een gewone meerderheid. Hun aantal is onbeperkt.

 

Naast de wettelijke vereisten genieten de vaste leden en toegetreden leden rechten en zijn zij gebonden aan de in de statuten gespecificeerde verplichtingen.

 

Artikel 6 – BEGELEIDERS/VRIJWILLIGERS

 

De begeleiders/vrijwilligers vormen de kern van onze vereniging. De Raad van Bestuur overlegt op regelmatige basis met de groep begeleiders over het reilen en zeilen van de vereniging over de praktische organisatie van de activiteiten.

 

 

Artikel 7 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN LEDEN

 

Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.

 

Zij hebben het recht om deel te nemen aan alle activiteiten georganiseerd door edu-actieve jongeren.

 

Zij hebben de plicht tot tijdig betaling van het lidgeld.

 

Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging.

 

Artikel 8 – HET LIDMAATSCHAPPIJ

 

De aanmelding gebeurt door invulling en ondertekening van een aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam, adres, geboortedatum, school, studiejaar en telefoonnummer. Voor jeugdleden dient het formulier ingevuld en ondertekend worden door de voogd.

 

De kosten voor de aanmelding van leden worden door de Raad van Bestuur vastgelegd. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan of zoals anders afgesproken.

 

Artikel 9 – SOCIAL MEDIA

 

De vereniging maakt gebruik van diverse social media kanalen om zijn boodschap aan derden te verkondigen. Hierbij worden deze kanalen beheerd door de Raad van Bestuur verkozen leden.

 

Artikel 10 – GEDRAGSCODE

 

De vereniging engageert zich om aan de hoogste ethische normen te voldoen en om met het hoogste integriteitsniveau te handelen. De naleving van de gedragscode en ethiek is voor alle leden een verplichting. De leden zijn hierbij zowel individueel als gezamenlijk verantwoordelijk dat de vereniging een ethisch verantwoorde organisatie blijft.

 

Niemand wordt uitgesloten op basis van handicap, religie, geslacht, ras, seksuele geaardheid en/of culturele afkomst.

 

Beleefdheid en respect voor elkaar zijn vanzelfsprekend

 

Volgende gebeuren worden niet getolereerd en kan een reden zijn tot uitsluiting en ontslaan:

-          Opzettelijk kwetsen (slagen en verwondingen) verbale, non-verbale en/of fysieke agressie

-          Pestgedrag

-          Seksuele intimidatie en/of zedenfeiten

-          Onetisch gedrag

-          Discriminatie

-          Opzettelijk beschadigen of vernielen van materiaal of eigendom van derden.

-          Ontvreemding (diefstal) van materiaal of eigendom van derden

-          Onder invloed en/of bezit te zijn van drugs en/of andere verdovende middelen

-          Weigeren te betalen van lidgelden of onkosten

De gedragscode maakt integraal deel uit van het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 11 – SLOTBEPALINGEN

 

Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit huishoudelijk reglement.

 

Alle vaste leden en vrijwilligers gaan akkoord met geheimhouding. Vertrouwelijk informatie over de vereniging, haar werking mag niet zonder toestemming van de Raad van Bestuur gedeeld worden met derden.

 

Bij het betalen van de lidgelden en/of ondertekenen van het aansluitingsformulier verklaart het lid zich akkoord met de bepalingen van dit reglement, bovendien wordt er stilzwijgend de toestemming gegeven om foto’s (sfeerbeelden) en/of video-opnames te maken en te publiceren die betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging.

 

Door het ondertekenen van de vrijwilligersovereenkomst verklaart de vrijwilliger zich akkoord met de bepalingen van dit reglement, bovendien wordt er stilzwijgend de toestemming gegeven om foto’s (sfeerbeelden) en/of video-opnames te maken en te publiceren die betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging.

 

 

 

Deze huishoudelijk reglement is goedgekeurd door Raad van Bestuur op 17 november 2019.